Školní družina

Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin.

Vychovatelky:

I. odd.   Markéta Čapková 

II. odd.   Bc. Lucie Marková, DiS.

III. odd. Petra Ivaničová

ŠVP ŠD

Řád ŠD - platný od 1. 9. 2021

Chování žáků v ŠD

Zápisní lístek

 


Formy činnosti ŠD

Jsou to zejména činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy náplně ŠD by měly být chápány v co nejširším smyslu slova.

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a měla by zahrnovat i funkční režimové momenty bez zbytečných prodlev.

Příležitostné akce ve ŠD jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, jako např. besídky, slavnosti, výlety.

Nabídka spontánních aktivit je průběžná – klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované části má následovat možnost spontánních her, spontánní činnosti ranních a koncových hodin. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování některých vlastních aktivit dětí. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, které upevňují či rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Vypracování domácích úkolů je umožněno dětem, které čekají v družině na zájmové kroužky, vždy po dohodě s rodiči. Vychovatelka žákům úkoly neopravuje.